Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών

Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2021

Αριθμός Πρωτ.: 5/2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΦΝ

17ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 5 ΜΜ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ)

Το Κεντρικό Συμβούλιο του ΠΣΦΝ, σας προσκαλεί σε Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση (Ε.Κ.Γ.Σ) την 17/2/2021 και ώρα 17:00 με μοναδικό θέμα την έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού ούτως ώστε να συνάδει με τις επιταγές του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις  είναι οι ακόλουθες:

  1. Άρθρο 1 – Να αντικατασταθεί η λέξη «Σύνδεσμος» με τη λέξη «Σωματείο».
  2. Άρθρο 1 – Να προστεθεί η φράση «στο Δήμο» μετά το εδρεύει.
  3. Άρθρο 4 – Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η πρόταση «Οι εισφορές, κληροδοσίες, κληρονομίες και δωρεές θα πρέπει να γίνονται ονομαστικά και άνευ όρων».
  4. Άρθρο 13 – Να προστεθεί στο τέλος της τελευταίας πρότασης του άρθρου η φράση «εντός των προνοιών του Νόμου Ν.104(Ι)/2017».
  5. Άρθρο 21 – Μετά την λέξη «μελών» να προστεθεί η φράση «μετά από έγκριση του Εφόρου Σωματείων».

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον ΠΣΦΝ είτε τηλεφωνικώς (τηλ. 22491295)  είτε ηλεκτρονικώς (στο email caokpf@cytanet.com.cy) μέχρι τις 16/2/2021 για να δηλώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ούτως ώστε να λάβετε εγκαίρως τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ZOOM την μέρα και ώρα της Συνέλευσης.

Η συμμετοχή στην Ε.Κ.Γ.Σ προϋποθέτει εξόφληση ταμειακών υποχρεώσεων έναντι του ΠΣΦΝ για το έτος 2020 και ως εκ τούτου καλείστε θερμά όπως φροντίσετε προς τούτο προ της ημέρας σύγκλησης της Συνέλευσης.

Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη που θα λαμβάνουν μέρος στη Ε.Κ.Γ.Σ θα πρέπει απαραιτήτως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο Προεδρείο της Συνέλευσης στην ανωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση δηλώνοντας ρητώς παρουσία και αναφέροντας ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας.

Με εκτίμηση

 

Χριστιάνα Μακαρίου

Για Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου