Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Στην Εθνική Επιτροπή θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του κινήματος των ασθενών.

Η ΠΟΣΠΦ εκφράζει την εκτίμηση της προς τον Υπουργό Υγείας για τη σταθερή προσήλωση του και τις ακούραστες προσπάθειες του για προώθηση μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Κύπριο ασθενή.

Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα των οργανωμένων ασθενών το οποίο επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά, αφού μέχρι στιγμής στην Κύπρο δεν υπήρχε θεσμοθετημένη διαδικασία για τη δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων και ΚΚΟ. Μέσα από τη δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων και ΚΚΟ θα βελτιωθεί και θα αναβαθμιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Έργο της Εθνικής Επιτροπής θα είναι η εφαρμογή, η παρακολούθηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των Πρωτοκόλλων και των (ΚΚΟ) και η προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου με προτάσεις βασισμένες στη διεθνή τεκμηριωμένη πρακτική και βιβλιογραφία. Η δημιουργία των πρωτοκόλλων της ιατρικής κοινότητας απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προς τούτο η ΠΟΣΠΦ δηλώνει πώς θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής.