Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 15.12.2015

Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της Υγείας και τι εισηγείστε;

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) έχοντας ως πρώτιστο στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Κύπριων πολιτών και την ενδυνάμωση της φωνής τους, αγωνίζεται καθημερινά για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών που θα εξασφαλίσουν στον Κύπριο πολίτη μια ποιοτική ζωή, με εύκολη πρόσβαση στον τομέα της υγείας. Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων, η ΠΟΣΠΦ θεωρεί οτι η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της Υγείας, στην παρούσα φάση, είναι η εφαρμογή και υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη και θα προάγει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας. Είναι αδήριτη ανάγκη όπως εφαρμοστεί και υλοποιηθεί ένα σωστό Γενικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα αφουγκράζεται τις ανάγκες των ασθενών. Μιλώντας για ΓεΣΥ, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε οτι δεν αναφερόμαστε σε ένα οποιοδήποτε σχέδιο υγείας, αλλά σε ένα Γενικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα έχει ασθενο-κεντρική προσέγγιση, και ως επίκεντρο του τον ίδιο τον ασθενή και τις ανάγκες του και όχι οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα.

 

Για την πραγμάτωση ενός ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θεσμοθετημένη συμμετοχή των ασθενών και των φορέων που τους εκπροσωπούν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής. Είσηγηση της ΠΟΣΠΦ είναι όπως δοθεί η ευκαιρία στους εκπροσώπους των ασθενών να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, εφαρμογή, έλεγχο και χάραξη πολιτικής, αφού δε νοείται ένα σύστημα υγείας στο οποίο οι ασθενείς να μην έχουν ρόλο και λογο. Δεδομένου ότι οι ασθενείς αποτελούν το επίκεντρο των αλλαγών, και ότι όλα γίνονται με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, αναμένεται η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών, μέσω εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβούλιο του ΟΑΥ, των Αυτόνομων Νοσηλευτηρίων, καθώς και στην Επιτροπή Φαρμάκων. Έτσι, θα εξασφαλιστεί στους ασθενείς το αναφαίρετο δικαίωμα συνδιαμόρφωσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς στις συζητήσεις για τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται για τη μετάβαση μας σε ένα νέο σύστημα. Επιπρόσθετα, με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται οχι μόνο η ασθενοκεντρική προσέγγιση, αλλά και η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση.

Θα πρέπει επίσης το κράτος να προχωρήσει σε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άμεση λήψη μέτρων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, έτσι ώστε η Κύπρος να καταστεί πραγματικά  ευρωπαϊκή χώρα η οποία τηρεί όλες τις προδιαγραφές. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πλήττουν το υφιστάμενο σύστημα υγείας και χρήζει άμεσης επίλυσης είναι η υποστελέχωση,  η φυγή ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας και οι μεγάλες λίστες αναμονής. Γι΄αυτό και βασική εισήγηση της ΠΟΣΠΦ είναι η αυτονόμηση των νοσοκομείων, η άμεση ενίσχυση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, αλλά και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, βασιζόμενη στην εφαρμογή πρωτοκόλλων, ποιοτικών κριτηρίων και ελέγχου, ως επίσης και η εισαγωγή της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τιμολόγησης .

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων η οποία εκπροσωπεί χιλιάδες ασθενείς, θεωρεί οτι οι πιο πάνω εισήγησεις θα οδηγήσουν σταδιακά στη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου που να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες όλων και να λειτουργεί εις ώφελος πρωτίστως των ιδίων των ασθενών.

Αλλά Νεα

Κάνε το μεγάλο καλό με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου