Δικαιώματα/Νομοθεσία

Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Ασθενείς Νόμος του 2016. Έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 22 Απριλίου 2016. Το νόμο μπορείτε να τον δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο στη σελίδα 614

4563 22 4 2016 PARARTHMA 1o MEROS I (002)