ΟΣΑΚ

Ιατρική Ασπίδα

mask

Στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και με συνεργασία εθελοντών και συνεργατών δημιουργείται ομάδα πρωτοβουλίας με την ονομασία «Ιατρική Ασπίδα».

Παρατηρούνται μεγάλα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τη διασφάλιση της σωστής αξιολόγησης και εγγραφής ιατρών για την άσκηση της ιατρικής στην Κύπρο, τη διασφάλιση της συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης της επάρκειας των ιατρών.

Η αδυναμία των θεσμών να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία καθώς και τα κενά που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπουν να δημιουργούνται πολλά προβλήματα και σοβαρά θέματα με την ασφάλεια των ασθενών ως πιο κάτω.

  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πολλά κενά στην διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων και πτυχίων των σπουδών και εγγραφής των γιατρών.

 

  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με πλαστά πτυχία και αδυναμία για τη γρήγορη και επαρκή εξέταση και τιμωρία των ενόχων. 

 

  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αναγνώριση των ειδικοτήτων και την αναγνώριση της εξειδίκευσης.

 

  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αναγραφή και διαφήμιση ειδικοτήτων από γιατρούς που δεν έχουν τέτοια αναγνώριση και φαίνεται να υπάρχει αδυναμία του νόμου να παρέμβει αποτελεσματικά.

 

  • Υπάρχει σοβαρό κενό και έλεγχο της συνεχόμενης εκπαίδευσης των γιατρών.

  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κενό στην επαναξιολόγηση της επάρκειας και γνώσις των γιατρών.

Και επειδή όλα τα πιο πάνω έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των ασθενών και θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία των συνανθρώπων μας με αποτέλεσμα πιθανώς να χάνονται ανθρώπινες ζωές και δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, η ομάδα πρωτοβουλίας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ» έχει συμφωνήσει τους πιο κάτω σκοπούς.

Σκοποί

  • Τον εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την εγγραφή, εκπαίδευση και αξιολόγηση των γιατρών και την ενδυνάμωση της νομοθεσίας για την άμεση και παραδειγματική τιμωρία όσων παραβιάζουν τη νομοθεσία.

 

  • Τη βελτίωση και προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αλλά και ιδιαίτερα την ασφάλεια των ασθενών.

 

  • Σκοπός της ομάδας είναι η ανάδειξη των πολλών σοβαρών προβλημάτων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, όπως καταγγελίες για ψευδογιατρούς, ιατρούς που ασκούν ειδικότητες ιατρικής για τις οποίες δεν έχουν την σχετική αναγνώριση και έγκριση απο το κράτος να εξασκούν.

  • Προώθηση και δημοσιοποίηση του θέματος. Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Άσκηση πίεσης για προώθηση των αναγκαίων μέτρων. Κινητοποίηση των πολιτών για να ασκηθεί πίεση. Δημιουργία συνεργασιών για ενδυνάμωση της φωνής μας.

Ιατρική Ασπίδα

Στην Ιατρική Ασπίδα συμμετέχουν