ΟΣΑΚ

Εγγραφή Μέλους

member

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Για να εγγραφείτε ως μέλος στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου χρειαζόμαστε απαραίτητα μια επιστολή στην οποία να αιτείστε να γίνετε μέλος μας καθώς και ένα σημείωμα όπου αναγράφονται τα προγράμματα του συνδέσμου σας, οι στόχοι σας, τα μέλη σας κτλ. Τέλος χρειαζόμαστε το καταστατικό του συνδέσμου, καθώς και του οικονομικούς λογαριασμούς σας ελεγμένους από λογιστή.

Για την ετοιμασία του σημειώματος μπορείτε να βοηθηθείτε από την αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας με τίτλο (Final αίτηση Στοιχεία Οργάνωσης Μέλους της ΟΣΑΚ).

Κριτήρια Εγγραφής Νέων Μελών  στην ΟΣΑΚ

Το καταστατικό της οργάνωσης προνοεί τα ακόλουθα σε σχέση με την εγγραφή οργανώσεων ως μέλη της ΟΣΑΚ.
Αρ. άρθρου 3:

  • Μέλη μπορούν να γίνουν Σύνδεσμοι πασχόντων και φίλων πασχόντων. Οι ιδρυτικοί σύνδεσμοι γίνονται αυτόματα μέλη. Η εγγραφή άλλου Συνδέσμου ως μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Αν η αίτηση απορριφθεί μπορεί να προσφύγει στην Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.
  • Κάθε Σύνδεσμος μέλος διατηρεί την αυτοτέλεια του και συνεχίζει να λειτουργεί και ενεργεί με βάση το δικό του καταστατικό.
  • Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα οι οργανισμοί. Η εγγραφή ατόμου ή οργανισμού ως Αρωγού Μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Τα Αρωγά Μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Παγκύπριες Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται σε αξιώματα της Ομοσπονδίας. Επίσης δεν μπορούν να παίρνουν μέρος σε αξιώματα της Ομοσπονδίας. Επίσης δεν μπορούν να παίρνουν μέρος στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερα επωφελής μπορεί να η προσφορά των αρωγών μελών σε εξειδικευμένους τομείς γνώσεων.
  • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έδρασαν επωφελώς υπέρ των σκοπών της Ομοσπονδίας ή πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες για την πρόοδο και προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Τα πιο κάτω κριτήρια και υποχρεώσεις αποφασίζονται για τις οργανώσεις που θα υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν μέλη της ΟΣΑΚ.

  1. Οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να έχουν Επαρχιακά γραφεία ή Παγκύπρια δομή και δράση.
  2. Να εκπροσωπούν ασθενείς.
  3. Οι στόχοι και οι τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης να έχουν σχέση με θέματα υγείας και διεκδίκησης δικαιωμάτων ασθενών.
  4. Μαζί με την αίτηση να επισυνάπτεται το καταστατικό και βεβαίωση εγγραφής.
  5. Να επισυνάπτονται μαζί με την αίτηση και ελεγμένοι λογαριασμοί του προηγούμενου χρόνου (εκεί που υπάρχουν). Εκεί που δικαιολογημένα δεν υπάρχουν θα γίνεται εξαίρεση και τότε θα αποφασίζεται από την Ομοσπονδία.
  6. Να επισυνάπτεται σημείωμα στόχων και δραστηριοτήτων.

Η εκτελεστική επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τα κριτήρια και θα υποβάλλει την εισήγηση της προς το Δ.Σ. της ΟΣΑΚ για τελική απόφαση

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους

Στοιχεία Οργάνωσης μέλους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Εκπρόσωποι Οργάνωσης στην Π.Ο.Σ.Π.Φ.
1ος Εκπρόσωπος
2ος Εκπρόσωπος