ΟΣΑΚ

Γενικές Πληροφορίες Παρατηρητηρίου

Με την ευγενική χορηγία της

general

Ποιοί Είμαστε

H ΟΣΑΚ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 35 μέλη οργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως. Στόχος της ΟΣΑΚ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΟΣΑΚ είναι μέλος του European Patients’ Federation και συνδεδεμένο μέλος με την Eurordis International.

Η ΟΣΑΚ προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διασφάλιση του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι καθιερωμένη ως o κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν ασθενείς.

Τι είναι το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών

To Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών («Παρατηρητήριο») ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την υποβολή, καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων και παραπόνων των ασθενών.

(β) Την ανάδειξη των γενικών και ειδικών προβλημάτων της δημόσιας υγείας

(γ) την προώθηση προτάσεων προς όλους τους αρμόδιους Φορείς για την εξεύρεση λύσεων.

(δ)Την  καθοδήγηση στους πολίτες όπου είναι απαραίτητο και παρακολούθηση της πορείας των θεμάτων που έχουν εγείρει ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Σκοπός Παρατηρητηρίου

 1. Να αποτελέσει εργαλείο προσμέτρησης της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών.

 2. Η καταγραφή και προώθηση στους αρμόδιους φορείς των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν αποτείνονται για υπηρεσίες υγείας προς επίλυσή τους

 3. Η παρακολούθηση του επιπέδου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και να λειτουργεί προληπτικά για διαχείριση προβλημάτων, εκ μέρους των ασθενών

 4. Η συνηγορία υπέρ των δικαιωμάτων των ασθενών

 5. Η ενίσχυση της επαφής και  συνεργασίας μεταξύ της ΟΣΑΚ και των πολιτών/ασθενών στον τομέα των καταγγελιών/παραπόνων των ασθενών προς προώθηση και επίλυση τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης και προστασίας των ασθενών

 6. Η καταγραφή, καθορισμός και ανάδειξη των κενών και ελλείψεων στον τομέα της υγείας

 7. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποβολή  εισηγήσεων από την ΟΣΑΚ για προώθηση στους αρμόδιους φορείς.

Στόχος Παρατηρητηρίου

 1. Η υποβολή, η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων και των παραπόνων των ασθενών.

 2. Η ανάδειξη των γενικών και ειδικών προβλημάτων της δημόσιας υγείας και προώθηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για επίλυσή τους.

 3. Η καθοδήγηση και προώθηση προς τους αρμόδιους φορείς των θεμάτων που καταγγέλλουν οι ασθενείς και η παρακολούθηση της πορείας της διαδικασίας επίλυσης τους.

 4. Η άσκηση άμεσης και έμμεσης πίεσης από το Παρατηρητήριο προς όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με την υγεία και γενικά με τον ασθενή και ειδικότερα με τον χρόνιο ασθενή για σεβασμό στα δικαιώματα του για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

 5. Η ανάδειξη των καλών πρακτικών στη δημόσια υγεία και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών.

Επικοινωνία: 1403 | Παγκύπριος Δωρεάν Τηλεφωνικός Αριθμός

Τρόπος Υποβολής Παραπόνου

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας πλατφόρμας.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας συμπληρώνοντας το αρχείο Έντυπο παραπόνων  και να το αποστείλετε
α) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@cypatient.org 
β) μέσω τηλεμοιότυπου στο 22 38 60 03
γ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ.  12831, 2253 – Λευκωσία, Κύπρος