ΟΣΑΚ

Πολιτική Απορρήτου

mask

Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου για τη λειτουργεία του παρατηρητηρίου δικαιωμάτων ασθενών

Εισαγωγή

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (εφεξής καλούμενη ως «ΟΣΑΚ», «εμείς», «εμάς», «μας», ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με διαφανή και ασφαλή τρόπο.

«Προσωπικά Δεδομένα» θεωρούνται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Αυτή η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») παρέχει μια επισκόπηση, του πως και γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τρίτους που λαμβάνουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας καθώς και τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες εγχώριους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Ποιοι είμαστε

H ΟΣΑΚ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 34 μέλη οργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως. Στόχος της ΟΣΑΚ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΟΣΑΚ είναι μέλος του European Patients Federation και συνδεδεμένο μέλος με την Eurordis International. 

Η ΟΣΑΚ προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διασφάλιση του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι καθιερωμένη ως o κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν ασθενείς.

Τι είναι το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών

To Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων Ασθενών («Παρατηρητήριο») ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την υποβολή, καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων και παραπόνων των ασθενών.

(β) Την ανάδειξη των γενικών και ειδικών προβλημάτων της δημόσιας υγείας

(γ) την προώθηση προτάσεων προς όλους τους αρμόδιους Φορείς για την εξεύρεση λύσεων.

(δ)Την  καθοδήγηση στους πολίτες όπου είναι απαραίτητο και παρακολούθηση της πορεία των θεμάτων που έχουν εγείρει ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πως;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις αναγκαίες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που απαιτούνται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φύλο.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία:όταν είναι σχετικά με την καταγγελία / παράπονο που έχει υποβληθεί ή το πρόβλημα που έχει αναφερθεί.             

 

  Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

 • Κατευθείαν από εσάς: μέσω εντύπων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας και κάθε άλλης αλληλογραφίας που μπορεί να έχουμε μαζί σας.

 • Από τρίτους: Όταν έχει υποβληθεί παράπονο / καταγγελία εκ μέρους σας ή όταν έχει γίνει παράπονο /καταγγελία στο οποίο κατονομάζεστε.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για να διαχειριστούμε και  να χειριστούμε  αποτελεσματικά παράπονα / καταγγελίες και προβλήματα που μας έχουν κοινοποιηθεί.

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε νόμιμα τα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω, βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Δημόσιο Συμφέρον: Λόγω της φύσης της εργασίας μας θεωρούμε ότι λειτουργούμε για το δημόσιο συμφέρον καθώς συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας.

 • Διασφάλιση των Έννομων Συμφερόντων του Παρατηρητηρίου:
 • να υπερασπίζεται και να διαφυλάττει τα δικαιώματα των ασθενών,
 • να διασφαλίζει την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου περίθαλψής και φροντίδας στους ασθενείς,
 • η συνεχής βελτίωση του επίπεδου της φροντίδας και περίθαλψης που λαμβάνουν οι ασθενείς,
 • καταγραφή και διαχείριση των προβλημάτων και παραπόνων των ασθενών,
 • εφαρμογή μέτρων για σκοπούς πρόληψης απάτης (π.χ. να εντοπιστούν αβάσιμα παράπονα),
 • να επικοινωνούμε μαζί σας για διευκρινήσεις και/ή για να προχωρούμε σε έρευνα ικανοποίησης αναφορικά με τη διαχείριση του θέματος σας από την ΟΣΑΚ.

 • Διασφάλιση των Έννομων Συμφερόντων των ασθενών να λαμβάνουν ικανοποιητικό επίπεδο περίθαλψής και φροντίδας. 

 • Συγκατάθεση: Σε περιπτώσεις όπου έχετε συγκατατεθεί στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΟΣΑΚ, θα χρησιμοποιήσουμε την συγκατάθεση ως νομική βάση. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεαστεί.

 • Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 • Νομικές Απαιτήσεις: Προσωπικά Δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να χρειάζονται  για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επιλεγμένα τρίτα μέρη:

 • Συνδέσμους οι άλλους φορείς (κυβερνητικούς και ιδιωτικούς) τους οποίους αφορά το πρόβλημα / παράπονο / καταγγελία που έχει υποβληθεί.
 • Ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Αντιπρόσωπους, προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών, όπως πάροχους υπηρεσιών διαχείρισης αρχείων, πάροχους υποστήριξης ΙΤ, προμηθευτές λογισμικού.
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι όπως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.
 • Δικαστήρια, αρμόδιες αρχές και φορείς.

Προσωπικά Δεδομένα Άλλων Προσώπων

Εάν υποβάλλετε παράπονο / καταγγελία ή αναφέρεται πρόβλημα εκ μέρους άλλου προσώπου, παρακαλώ σημειώστε ότι είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να βεβαιωθείτε ότι έχει κατανοήσει και αποδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο η ΟΣΑΚ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα τους.

Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε Τρίτη Χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό

Η ΟΣΑΚ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες οι οποίες  δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό απαιτηθεί, θα λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως η σύναψη συμφωνιών διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε συμφωνίες διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων ή παρόμοιες διασφαλίσεις, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε αντίγραφο ή δείγμα, αν επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@cypatient.org.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε γενικές γραμμές, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, π.χ. για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και να διαχειριστούμε την καταγγελία ή το παράπονο που έχουμε λάβει.

Τα Δικαιώματα σας σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας τα οποία  διατηρούνται από την ΟΣΑΚ
 • να αιτηθείτε την διόρθωση και/ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, ή περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας
 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας οποιαδήποτε στιγμή, όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με βάση την συγκατάθεση σας
 • να ζητήσετε την απόκτηση και επαναχρησιμοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε μορφή δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε στην ΟΣΑΚ την μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.
 • να υποβάλετε παράπονο στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας παραβιάζονται.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

Αντιλαμβανόμαστε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με παιδία, δεδομένου ότι έχουμε πρώτα λάβει την συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, ή εκτός εάν αυτή η συλλογή επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από καιρό εις καιρό. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την Πολιτική για να ενημερώνεστε πάντα για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε

με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο info@cypatient.org ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγιασμάτων 10, Λατσιά 2230.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο
1403 | γραμμή του ασθενή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γραφεία ΟΣΑΚ
Διεύθυνση: Αγιασμάτων 10, Τ.Κ 2230, Λατσιά,
Τ.Θ. 12831, 2253 – Λευκωσία, Κύπρος