ΟΣΑΚ

Πολιτική Απορρήτου

mask

Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

Εισαγωγή

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (εφεξής καλούμενη ως «ΟΣΑΚ», «εμείς», «εμάς», «μας», ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με διαφανή και ασφαλή τρόπο.

«Προσωπικά Δεδομένα» θεωρούνται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Αυτή η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») παρέχει μια επισκόπηση, του πως και γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τρίτους που λαμβάνουν τα Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων σύμφωνα με τους ισχύοντες εγχώριους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Πολιτική εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

 • Ασθενείς/ πολίτες που επικοινωνούν μαζί μας
 • Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας
 • Υποψηφίους εργασίας καθώς και μαθητευομένους (πλήρους και μερικής απασχόλησης)
 • Προμηθευτές και άλλους συνεργάτες και συνεταίρους
 • Άτομα που είναι μέλη των Συνδέσμων που συμμετέχουν στην ΟΣΑΚ

Ποιοι είμαστε

H ΟΣΑΚ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 38 μέλη οργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως. Στόχος της ΟΣΑΚ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΟΣΑΚ είναι μέλος του European Patients’ Forum, του International Alliance of Patients’ Organizations και συνδεδεμένο μέλος με την Eurordis International. 

Η ΟΣΑΚ προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διασφάλιση του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι καθιερωμένη ως o κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν ασθενείς.

Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πως;

Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φύλο.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία:όταν είναι σχετικά με την καταγγελία / παράπονο που έχει υποβληθεί ή το πρόβλημα που έχει αναφερθεί.  
 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των επισκέψεών στην ιστοσελίδα μας, την διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΔΠ), εκδοχή (version) και τύπο προγράμματος περιήγησης, τύπο συσκευής, ρυθμίσεις ζώνης ώρας, εκδοχές και τύποι προσθέσεων (plug-in) προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα.
 • Πληροφορίες σχετικά με προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών σημειώσεων, μορφωτικού ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου, τίτλου θέσης εργασίας, ιστορικού εργοδότησης και άλλες πληροφορίες σχετικές με πιθανή πρόσληψη.

  Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

 • Κατευθείαν από εσάς:μέσω εντύπων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, sms, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  και την ιστοσελίδα μας.
 • Από τρίτους: Όταν έχει υποβληθεί παράπονο / καταγγελία εκ μέρους σας ή όταν έχει γίνει παράπονο /καταγγελία στο οποίο κατονομάζεστε.
Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε νόμιμα τα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω, βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Δημόσιο Συμφέρον: Λόγω της φύσης της εργασίας μας θεωρούμε ότι λειτουργούμε για το δημόσιο συμφέρον καθώς συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας.
 • Διασφάλιση των Έννομων Συμφερόντων της ΟΣΑΚ:
 • να υπερασπίζεται και να διαφυλάττει τα δικαιώματα των ασθενών,
 • να διασφαλίζει την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου περίθαλψής και φροντίδας στους ασθενείς,
 • να συμβάλλει στην συνεχή βελτίωση του επίπεδου της φροντίδας και περίθαλψης που λαμβάνουν οι ασθενείς,
 • να καταγράφει και να διαχειρίζεται προβλήματα και παράπονα  ασθενών,
 • να εφαρμόζει μέτρων για σκοπούς πρόληψης απάτης (π.χ. να εντοπιστούν αβάσιμα παράπονα),
 • να επικοινωνεί για διευκρινήσεις και/ή για να προχωρεί σε έρευνες ικανοποίησης αναφορικά με τη διαχείριση διάφορων θεμάτων,
 • να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της,
 • να προστατεύσει την ιστοσελίδα, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τα δίκτυά και τα συστήματα λογισμικού,
 • να διασφαλίσει την ασφάλεια των υπαλλήλων και των επισκεπτών στα γραφεία της και για να προστατεύει την περιουσία της (συμπεριλαμβανομένων μηχανήματων  και εξοπλισμού)
 • Διασφάλιση των Έννομων Συμφερόντων των ασθενών να λαμβάνουν ικανοποιητικό επίπεδο περίθαλψής και φροντίδας.

 

 • Συγκατάθεση: έχετε συγκατατεθεί στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΟΣΑΚ, θα χρησιμοποιήσουμε την συγκατάθεση ως νομική βάση. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεαστεί.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων επιβάλλεται από κάποια νομοθεσία.
 • Νομικές Απαιτήσεις: Προσωπικά Δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να χρειάζονται  για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.
Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Λαμβάνουμε κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για να βοηθήσουμε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κοινοποίηση, απώλεια, χρήση ή μεταβολή. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτο πάροχο υπηρεσιών,  αυτός θα επιλέγεται προσεκτικά και θα υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε κάποια από τα πιο κάτω επιλεγμένα τρίτα μέρη:

 • Σύνδεσμοι οι άλλοι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) τους οποίους αφορά το πρόβλημα / παράπονο / καταγγελία που έχει υποβληθεί.
 • Αντιπρόσωποι, προμηθευτές και παρόχοι υπηρεσιών, όπως πάροχους υπηρεσιών διαχείρισης αρχείων, παρόχους υποστήριξης ΙΤ, προμηθευτές λογισμικού.
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι όπως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι και λογιστές.
 • Ρυθμιστικές αρχές, Δικαστήρια, αρμόδιες αρχές και φορείς(όπως η Αστυνομία).

Προσωπικά Δεδομένα Άλλων Προσώπων

Σε περίπτωση κατά την οποία μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα εν λόγω άτομα αντιλαμβάνονται πως θα χρησιμοποιούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας τα Προσωπικά τους Δεδομένα από εμάς. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τα εν λόγω άτομα για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει και αποδεχθεί το πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε Τρίτη Χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό

Η ΟΣΑΚ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες οι οποίες  δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό απαιτηθεί, θα λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως η σύναψη συμφωνιών διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε συμφωνίες διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων ή παρόμοιες διασφαλίσεις, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε αντίγραφο ή δείγμα, αν επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@cypatient.org.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε γενικές γραμμές, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας για παράδειγμα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και να διαχειριστούμε την καταγγελία ή το παράπονο που έχουμε λάβει.

Τα Δικαιώματα σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας τα οποία  διατηρούνται από την ΟΣΑΚ
 • να αιτηθείτε την διόρθωση και/ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, ή περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας
 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας οποιαδήποτε στιγμή, όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με βάση την συγκατάθεση σας
 • να ζητήσετε την απόκτηση και επαναχρησιμοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε μορφή δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε στην ΟΣΑΚ την μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.
 • να υποβάλετε παράπονο στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν θεωρείτε ότι τα δικαιώματα σας παραβιάζονται.

Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

Αντιλαμβανόμαστε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με παιδία, δεδομένου ότι έχουμε πρώτα λάβει την συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, ή εκτός εάν αυτή η συλλογή επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από καιρό εις καιρό. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την Πολιτική για να ενημερώνεστε πάντα για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο info@cypatient.org ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγιασμάτων 10, 2230 Λατσιά, Λευκωσία.