ΟΣΑΚ

Στρατηγικός
σχεδιασμός

who

Η Ομοσπονδία έχει καθορίσει τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:

Στόχος 1
Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική, ισότιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 1.

Στόχος 2
Ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνία και ο προγραμματισμός για βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 2.

Στόχος 3
Προώθηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και ενωμένου κινήματος ασθενών το οποίο να επιτρέπει στην Ομοσπονδία να έχει μια ισχυρή φωνή εκ μέρους όλων των ασθενών στην Κύπρο.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 2 (θεσμοθέτηση και ισχυροποίηση της Ομοσπονδίας) και 3 (ικανότητα των οργανισμών-μελών).

Στόχος 4
Προώθηση πολιτικών με επίκεντρο τους ασθενείς μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεργασίας ανάμεσα στους σχετικούς φορείς.

Το παραπάνω θα αντιμετωπίσει ζητήματα όπως καθορίζονται σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα (να μειώσει προκαταλήψεις, να γεφυρώσει αποκλίνουσες απόψεις, να αφυπνίσει τον Οργανισμού Health Powerhouse (HCP) και τους υπαλλήλους μεταξύ άλλων για τα δικαιώματα.

Στόχος 5
Προώθηση και υπεράσπιση των πολιτικών ώστε να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνων για χρόνιες ασθένειες και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Κύπρο.

Το παραπάνω θα αντιμετωπίσει το κρίσιμο ζήτημα 4.

Η ενότητα αυτή του Στρατηγικού Σχεδίου περιγράφει σε γενικές γραμμές τους τομείς δράσης τους οποίους θα χρησιμοποιήσει η Ομοσπονδία για να εργαστεί προς τους στρατηγικούς στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στην Ενότητα 4. Αυτοί οι τομείς δράσης παρέχουν μια επισκόπηση της στόχευσης εργασιών και θα καθορίζονται λεπτομερώς στα Ετήσια Σχέδια Εργασιών της Ομοσπονδίας.

Στόχος 1
Η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου ποιοτικής, ισότιμης υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη.
Αναγνώριση διαφορών και ανισοτήτων στο σύστημα που μπορούν να βελτιωθούν.
Συμβολή προς την αναγνώριση λύσεων ώστε να γίνει το υγειονομικό σύστημα πιο βιώσιμο ενώ ενδυναμώνεται η ποιότητα, η ασφάλεια των υγειονομικών υπηρεσιών και η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ασθενείς.

Στόχος 2
Η ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνία και ο προγραμματισμός για βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Δημιουργία σαφών εγγράφων με τις θέσεις και απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Υγείας και άλλων σχετικών πολιτικών για την υγεία στην Κύπρο που θα ενδιαφέρουν τους ασθενείς.
Ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων των ασθενών σε όλες τις οργανωμένες ομάδες, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, κυβερνητικοί φορείς, νοσοκομεία, φαρμακευτικές υπηρεσίες, φάρμακα και άλλες οδούς, που επηρεάζουν την πολιτική για την υγεία.
Δημιουργία υλικού υπεράσπισης με βάση αποδεικτικών στοιχείων για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων χάραξης πολιτικής και υπεράσπισης.
Υπεράσπιση για τη δημιουργία μητρώων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που αφορούν την υγεία του πληθυσμού και τις χρόνιες ασθένειες στην Κύπρο.
Καθιέρωση και διατήρηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων υγείας και βελτίωση της επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή Υγείας της Βουλής και όλων των φορέων χάραξης πολιτικής.

Στόχος 3
Η προώθηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και ενωμένου κινήματος ασθενών το οποίο να επιτρέπει στην Ομοσπονδία να έχει μια ισχυρή φωνή εκ μέρους όλων των ασθενών στην Κύπρο.

Ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ομοσπονδίας μέσω της εκπόνησης μιας στρατηγικής συλλογής κεφαλαίων και της αύξησης του αριθμού των μελών.
Βελτίωση της προβολής της Ομοσπονδίας και δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής Καθιέρωση ξεκάθαρων ρόλων, διαδικασιών, πρακτικών και καναλιών επικοινωνίας για την επικοινωνία των μελών της Ομοσπονδίας Προώθηση της Ομοσπονδίας ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και δημιουργίας συνεργειών ανάμεσα στα μέλη.
Ανάπτυξη της οργανωτικής ικανότητας των μελών μέσω επιμορφωτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων

Στόχος 4
Η προώθηση πολιτικών με επίκεντρο τους ασθενείς μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεργασίας ανάμεσα στους σχετικούς φορείς.

Καθιέρωση οδών για διάλογο με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, υπαλλήλους και άλλους σχετικούς οργανισμούς και ιδρυμάτων.
Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για τα δικαιώματα των ασθενών και άλλων σχετικών ζητημάτων, όπως μια διασυνοριακή οδηγία υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς, επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας και διαμεσολαβητές.
Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις για την ενίσχυση του κύρους των ασθενών.
Δημιουργία εκστρατειών αφύπνισης και κατανόησης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Στόχος 5
Υπεράσπιση των πολιτικών που βελτιώνουν τη δημόσια υγεία και μειώνουν τους παράγοντες κινδύνων για τις χρόνιες ασθένειες.

Δράσεις υποστήριξης που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό σε συνεργασία με τα μέλη μας.
Υπεράσπιση για τη δημιουργία και εφαρμογή μιας σφαιρικής νομοθεσίας που θα αντιμετωπίσει τους παράγοντες κινδύνου για χρόνιες ασθένειες και προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού.
Δημιουργία αφύπνισης στους νομοθέτες και πολιτικούς για την αξία των βελτιωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας.
Αναγνώριση και διευκόλυνση συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ των μελών μας.

Ελάχιστοι δείχτες απόδοσης για στρατηγικούς στόχους

Οι παρακάτω δείχτες απόδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της διαδικασίας:

Στόχος 1
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση μελετών-περιπτώσεων για την εκτέλεση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στον εντοπισμό και στην πρόταση λύσεων που καθιστούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πιο βιώσιμο, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, της ασφάλειας και ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Στόχος 2
Τα έγγραφα πολιτικής και οι απόψεις που δημιουργούνται από την Ομοσπονδία βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και χρησιμοποιούνται από φορείς-κλειδιά.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στην επιρροή πολιτικών με τέτοιο τρόπο που είναι περισσότερο ευνοϊκοί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ασθενών.

Η Ομοσπονδία είναι ικανή να καθιερώσει και να ενδυναμώσει τη συνεργασία ανάμεσα τους φορείς-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Υγείας, της Επιτροπής Υγείας στη Βουλή και τουλάχιστον μία οργανωμένη ομάδα.

Στόχος 3
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης από κυβερνητικές πηγές και ιδιωτικούς χορηγούς.

Η Ομοσπονδία δημιουργεί και εφαρμόζει σφαιρικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ενεργούς ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, συνεργασίας και αποτελεσματικής συμμετοχής των μελών στις εργασίες της.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στη ανάπτυξη της ικανότητας των μελών της με την οργάνωση τουλάχιστον δύο οργανωτικών επιμορφωτικών εργαστηρίων ανάπτυξης.

Στόχος 4
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την καθιέρωση οδών για διάλογο με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, υπαλλήλους και άλλους σχετικούς οργανισμούς και ιδρύματα.

Η Ομοσπονδία οργανώνει σχετικές εκστρατείες που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και υλικό πληροφόρησης για τους επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας, τους ασθενείς, τους μεσολαβητές και όλους τους άλλους σχετικούς φορείς.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στην αύξηση της αφύπνισης για τα δικαιώματα των ασθενών μέσω της οργάνωσης τουλάχιστον ενός συνεδρίου και τη συμμετοχή της σε τουλάχιστον 1 επιμορφωτικό εργαστήριο ανά έτος.

Στόχος 5
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει τη διευκόλυνση και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για χρόνιες ασθένειες.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την προώθηση της κατανόησης και αναγνώρισης της αξίας των βελτιωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας.

O μηχανισμός για έλεγχο και αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδίου.
Το στρατηγικό σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2015.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ελέγχει τον βαθμό επιτυχίας των δεικτών απόδοσης.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου πρέπει επίσης να διορίζονται φέροντας την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας θα εκπονεί το ετήσιο σχέδιο λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου. Το σχέδιο λειτουργίας θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου θα λαμβάνεται υπόψη, εάν σχετικές αλλαγές επεμβαίνουν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζει τον οργανισμό.
Συστάσεις από την άποψη αυτή μπορεί να προέλθουν από τη Γραμματεία, να γίνονται θέμα συζήτησης με συμμετοχικό τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη μας

1. Σύνδεσμο Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ)

2. Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

4. Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”

5. Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

6. Europa Donna Κύπρου

7. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

8. Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών

10. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου

11. Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών

13. Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό

14. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και την Νόσο του Crohn

15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων

16. Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας

17. Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών

18. Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με όγκους εγκεφάλου

19. Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»

20. Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

21. Σύνδεσμος Εuropa Uomo

22. Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου

23. Σύνδεσμος Κοιλοιοκάκης Κύπρου

24. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»

25. Παγκύριος Όμιλος Ελπιδοφόρος

26. Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

27. Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας

28. Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις ‘ Αγκαλιά Ελπίδας’

29. Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια «Ιθάκη

30. Κυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων

31. Σωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»

32. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει»

33. Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα

34. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Ντάουν

35. Παγκύπριος Σύνδεσμος Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας

36. Μυασθενείας Gravis

37. Ένα Όνειρο Μια Ευχή

Συνδεδεμένα Μέλη:

1. Birth Forward

2. Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα»

3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής»

 

Eκτελεστική Επιτροπή

AΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΝΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΣΑΚ
Πρόεδρος Πάμπος Παπαδόπουλος Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
Αντιπρόεδρος Στέλλα Ελευθεριάδου Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
Γραμματέας Μάριος Χαραλαμπίδης Europa Donna
Β. Γραμματέας Δέσποινα Ρούσου Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ταμίας Μιράντα Χρυσοστόμου Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών& Φίλων
Βοηθός Ταμίας Μίλτος  Μιλτιάδους Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας 
Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Λαμπριανίδης Οργάνωση Παπαπληγικών Κύπρου
Ex-officio Μάριος Βακανάς “Ασπίδα Ζωής”
Ex-officio Αντώνης Τρύφωνος ΠΑΣΥΚΑΦ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΑΚ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΣΑΚ
Πρόεδρος Πάμπος Παπαδόπουλος Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
Αντιπρόεδρος Στέλλα Ελευθεριάδου Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
Γραμματέας Μάριος Χαραλαμπίδης Europa Donna Κύπρου
Ταμίας Μιράντα Χρυσοστόμου Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων
Β. Γραμματέας Δέσποινα Ρούσου Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Βοηθός Ταμίας Μίλτος Μιλτιάδους Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας 
Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Λαμπριανίδης Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Αν. Μέλος Ευτύχιος Καφατάρης Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Αν. Μέλος Ανδρέας Λοϊζιάς Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας
Αν. Μέλος Ξένια Πατσαλίδου Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
Αν. Μέλος Αντώνης Τρύφωνος Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων
Μέλος Καίτη Κελογρηγόρη Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”
Αν. Μέλος Μαρία Παπαπέτρου Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”
Μέλος Μαρία Ιωαννίδου Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αν. Μέλος Νικολέττα Αθανασιάδου Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αν. Μέλος Λουΐζα Πόλυ Europa Donna Κύπρου
Μέλος Αντωνάκης Μαυρίδης Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
Αν. Μέλος Ανδρέας Παπούλας Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
Μέλος Στέλιος Χριστοδούλου Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
Αν. Μέλος Χρύσανθος Χρυσάνθου Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
Μέλος Αντώνης Αντωνίου Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
Αν. Μέλος Σωτήρης Κλεάνθους Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
Μέλος Σούζη Μακρή Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου
Αν. Μέλος Άντρη Φωκά Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου
Μέλος Θεοδώρα Βασιλείου Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
Αν. Μέλος Κυριακή Μακρή Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
Μέλος Κατερίνα Ονησιφόρου Ιωάννου Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
Αν. Μέλος Χριστίνα Τρύφωνος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
Μέλος Σίμος Κατσούρης Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn
Αν. Μέλος Σπυρούλα Μαυρομμάτη Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn
Μέλος Πόλα Χριστοφίδου Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Αν. Μέλος Μαρία Χαραλάμπους Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Μέλος Δημήτρης Γενεθλή Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
Αν. Μέλος Αννίτα Ευγενίου Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
Μέλος Έμιλυ Γρουτίδου Πετρίδου Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
Αν. Μέλος Γιώργος Μεσαρίτης Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
Μέλος Μαρία Χριστοδούλου Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων  ΠΑ.ΣΥ.Π.ΦΙ
Αν. Μέλος Ανδριανή Ταντελέ Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων  ΠΑ.ΣΥ.Π.ΦΙ
Μέλος Μαρία Σολωμού Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου
Αν. Μέλος Μαρία Κυριάκου Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου
Μέλος Μιχάλης Θεοδώρου Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»
Αν. Μέλος Γιαννούλα Κουλλά Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»
Μέλος Γιάννος Γιωργαλλής

 

Europa Uomo

Αν. Μέλος Σάββας Ηλιοφώτου Europa Uomo
Αν. Μέλος Παναγιώτης Βοσκός Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
Μέλος Παναγιώτα Χατζησίμου Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου
Αν. Μέλος Έλενα Τσιελεπή Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου
Μέλος Ξενοφών Ιωαννίδης Παγκύπριος όμιλος Ελπιδοφόρος
Μέλος Μάρθα Πολυράκη Παγκύπριος όμιλος Ελπιδοφόρος
Μέλος Στάλω Κυριακίδου Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»
Αν. Μέλος Κάτια Κυριάκου Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»
Αν. Μέλος Κατερίνα Παναγιώτου Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Μέλος Λουΐζα Στεφανίδου Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας
Αν. Μέλος Ελένη Αναστασίου Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας
Μέλος Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη Σύνδεσμος “Μωρά Θαύματα”
Αν. Μέλος Γιάννος Πυρίσιης Σύνδεσμος “Μωρά Θαύματα”
Mέλος Ισαβέλλα Καραολή Ιθάκη» Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια
Αν. Μέλος Ιωάννα Κουντούρη Ιθάκη» Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια
Μέλος Μαρίνα Χαραλάμπους Κυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Αν. Μέλος Αλεξία Κουντούρη Κυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Μέλος Μάριος Βακανάς Σωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»
Αν. Μέλος Βάσω Τίκκου Σωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»
Μέλος Αντιγόνη Διάκου Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει»
Αν. Μέλος Αλεξάνδρα Αχιλλέως Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει
Μέλος Μαρίνα Γεωργίου

Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα

 

Αν. Μέλος Πόπη Ξάνθου

Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα

 

Μέλος Στυλιανός Θεοδώρου

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Down

 

Αν. Μέλος Άγγελος Κωνσταντινίδης

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Down

 

Μέλος Νικόλας Λαζάρου

ΠΑ.ΣΥ.ΔΡΕ.ΜΙ.Α – Παγκύπριος Σύνδεσμος Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής Αναιμίας 2019

 

Αν. Μέλος Τασούλα Μαντίδου

ΠΑ.ΣΥ.ΔΡΕ.ΜΙ.Α – Παγκύπριος Σύνδεσμος Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής Αναιμίας 2019

 

Μέλος Γιώτα Δουκανάρη

Birth Forward

 

Αν. Μέλος Δήμητρα Τσαγκαράκη

Birth Forward

 

Μέλος Αντώνης Γαβριηλίδης

Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis

 

Αν. Μέλος Μάριος Δημητρίου

Σύνδεσμος Ασθενών με Μυασθένεια Gravis

 

Μέλος Γιώργος Πενηνταέξ

Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

 

Αν. Μέλος Μάρω Χ’’Χριστοφή

Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

 

Μέλος Ανδρέας Α. Αποστόλου

Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου

 

Αν. Μέλος Απόστολος Χ. Αποστόλου

Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου

 

Μέλος Ειρήνη Παφίτη

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής»

 

Αν. Μέλος Ουρανία Κολοκοτρώνη

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής»

 

Προσωπικό

AΞΙΩΜΑΟΝΟΜΑΕΠΙΘΕΤΟ
Διευθυντής ΓραφείουΑνδρέαςΧριστοδούλου
Νομικός ΛειτουργόςΜιχαέλαΜάρκου
Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών και ΠρογραμμάτωνΈλεναΧαραλάμπους