ΟΣΑΚ

Στρατηγικός
σχεδιασμός

who

Η Ομοσπονδία έχει καθορίσει τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:

Στόχος 1
Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική, ισότιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 1.

Στόχος 2
Ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνία και ο προγραμματισμός για βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 2.

Στόχος 3
Προώθηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και ενωμένου κινήματος ασθενών το οποίο να επιτρέπει στην Ομοσπονδία να έχει μια ισχυρή φωνή εκ μέρους όλων των ασθενών στην Κύπρο.

Το παραπάνω αντιμετωπίζει ζητήματα που καθορίζονται στο κρίσιμο ζήτημα 2 (θεσμοθέτηση και ισχυροποίηση της Ομοσπονδίας) και 3 (ικανότητα των οργανισμών-μελών).

Στόχος 4
Προώθηση πολιτικών με επίκεντρο τους ασθενείς μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεργασίας ανάμεσα στους σχετικούς φορείς.

Το παραπάνω θα αντιμετωπίσει ζητήματα όπως καθορίζονται σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα (να μειώσει προκαταλήψεις, να γεφυρώσει αποκλίνουσες απόψεις, να αφυπνίσει τον Οργανισμού Health Powerhouse (HCP) και τους υπαλλήλους μεταξύ άλλων για τα δικαιώματα.

Στόχος 5
Προώθηση και υπεράσπιση των πολιτικών ώστε να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνων για χρόνιες ασθένειες και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Κύπρο.

Το παραπάνω θα αντιμετωπίσει το κρίσιμο ζήτημα 4.

Η ενότητα αυτή του Στρατηγικού Σχεδίου περιγράφει σε γενικές γραμμές τους τομείς δράσης τους οποίους θα χρησιμοποιήσει η Ομοσπονδία για να εργαστεί προς τους στρατηγικούς στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στην Ενότητα 4. Αυτοί οι τομείς δράσης παρέχουν μια επισκόπηση της στόχευσης εργασιών και θα καθορίζονται λεπτομερώς στα Ετήσια Σχέδια Εργασιών της Ομοσπονδίας.

Στόχος 1
Η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου ποιοτικής, ισότιμης υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη.
Αναγνώριση διαφορών και ανισοτήτων στο σύστημα που μπορούν να βελτιωθούν.
Συμβολή προς την αναγνώριση λύσεων ώστε να γίνει το υγειονομικό σύστημα πιο βιώσιμο ενώ ενδυναμώνεται η ποιότητα, η ασφάλεια των υγειονομικών υπηρεσιών και η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ασθενείς.

Στόχος 2
Η ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνία και ο προγραμματισμός για βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Δημιουργία σαφών εγγράφων με τις θέσεις και απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Υγείας και άλλων σχετικών πολιτικών για την υγεία στην Κύπρο που θα ενδιαφέρουν τους ασθενείς.
Ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων των ασθενών σε όλες τις οργανωμένες ομάδες, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, κυβερνητικοί φορείς, νοσοκομεία, φαρμακευτικές υπηρεσίες, φάρμακα και άλλες οδούς, που επηρεάζουν την πολιτική για την υγεία.
Δημιουργία υλικού υπεράσπισης με βάση αποδεικτικών στοιχείων για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων χάραξης πολιτικής και υπεράσπισης.
Υπεράσπιση για τη δημιουργία μητρώων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που αφορούν την υγεία του πληθυσμού και τις χρόνιες ασθένειες στην Κύπρο.
Καθιέρωση και διατήρηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων υγείας και βελτίωση της επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή Υγείας της Βουλής και όλων των φορέων χάραξης πολιτικής.

Στόχος 3
Η προώθηση ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και ενωμένου κινήματος ασθενών το οποίο να επιτρέπει στην Ομοσπονδία να έχει μια ισχυρή φωνή εκ μέρους όλων των ασθενών στην Κύπρο.

Ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ομοσπονδίας μέσω της εκπόνησης μιας στρατηγικής συλλογής κεφαλαίων και της αύξησης του αριθμού των μελών.
Βελτίωση της προβολής της Ομοσπονδίας και δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής Καθιέρωση ξεκάθαρων ρόλων, διαδικασιών, πρακτικών και καναλιών επικοινωνίας για την επικοινωνία των μελών της Ομοσπονδίας Προώθηση της Ομοσπονδίας ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και δημιουργίας συνεργειών ανάμεσα στα μέλη.
Ανάπτυξη της οργανωτικής ικανότητας των μελών μέσω επιμορφωτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων

Στόχος 4
Η προώθηση πολιτικών με επίκεντρο τους ασθενείς μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεργασίας ανάμεσα στους σχετικούς φορείς.

Καθιέρωση οδών για διάλογο με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, υπαλλήλους και άλλους σχετικούς οργανισμούς και ιδρυμάτων.
Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για τα δικαιώματα των ασθενών και άλλων σχετικών ζητημάτων, όπως μια διασυνοριακή οδηγία υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς, επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας και διαμεσολαβητές.
Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις για την ενίσχυση του κύρους των ασθενών.
Δημιουργία εκστρατειών αφύπνισης και κατανόησης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Στόχος 5
Υπεράσπιση των πολιτικών που βελτιώνουν τη δημόσια υγεία και μειώνουν τους παράγοντες κινδύνων για τις χρόνιες ασθένειες.

Δράσεις υποστήριξης που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό σε συνεργασία με τα μέλη μας.
Υπεράσπιση για τη δημιουργία και εφαρμογή μιας σφαιρικής νομοθεσίας που θα αντιμετωπίσει τους παράγοντες κινδύνου για χρόνιες ασθένειες και προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού.
Δημιουργία αφύπνισης στους νομοθέτες και πολιτικούς για την αξία των βελτιωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας.
Αναγνώριση και διευκόλυνση συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ των μελών μας.

Ελάχιστοι δείχτες απόδοσης για στρατηγικούς στόχους

Οι παρακάτω δείχτες απόδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της διαδικασίας:

Στόχος 1
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση μελετών-περιπτώσεων για την εκτέλεση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στον εντοπισμό και στην πρόταση λύσεων που καθιστούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πιο βιώσιμο, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, της ασφάλειας και ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Στόχος 2
Τα έγγραφα πολιτικής και οι απόψεις που δημιουργούνται από την Ομοσπονδία βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και χρησιμοποιούνται από φορείς-κλειδιά.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στην επιρροή πολιτικών με τέτοιο τρόπο που είναι περισσότερο ευνοϊκοί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ασθενών.

Η Ομοσπονδία είναι ικανή να καθιερώσει και να ενδυναμώσει τη συνεργασία ανάμεσα τους φορείς-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Υγείας, της Επιτροπής Υγείας στη Βουλή και τουλάχιστον μία οργανωμένη ομάδα.

Στόχος 3
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης από κυβερνητικές πηγές και ιδιωτικούς χορηγούς.

Η Ομοσπονδία δημιουργεί και εφαρμόζει σφαιρικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ενεργούς ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, συνεργασίας και αποτελεσματικής συμμετοχής των μελών στις εργασίες της.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στη ανάπτυξη της ικανότητας των μελών της με την οργάνωση τουλάχιστον δύο οργανωτικών επιμορφωτικών εργαστηρίων ανάπτυξης.

Στόχος 4
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την καθιέρωση οδών για διάλογο με επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, υπαλλήλους και άλλους σχετικούς οργανισμούς και ιδρύματα.

Η Ομοσπονδία οργανώνει σχετικές εκστρατείες που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και υλικό πληροφόρησης για τους επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας, τους ασθενείς, τους μεσολαβητές και όλους τους άλλους σχετικούς φορείς.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει στην αύξηση της αφύπνισης για τα δικαιώματα των ασθενών μέσω της οργάνωσης τουλάχιστον ενός συνεδρίου και τη συμμετοχή της σε τουλάχιστον 1 επιμορφωτικό εργαστήριο ανά έτος.

Στόχος 5
Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει τη διευκόλυνση και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για χρόνιες ασθένειες.

Η Ομοσπονδία επιτυγχάνει την προώθηση της κατανόησης και αναγνώρισης της αξίας των βελτιωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας.

O μηχανισμός για έλεγχο και αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδίου.
Το στρατηγικό σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2015.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ελέγχει τον βαθμό επιτυχίας των δεικτών απόδοσης.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου πρέπει επίσης να διορίζονται φέροντας την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας θα εκπονεί το ετήσιο σχέδιο λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου. Το σχέδιο λειτουργίας θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του στρατηγικού σχεδίου θα λαμβάνεται υπόψη, εάν σχετικές αλλαγές επεμβαίνουν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζει τον οργανισμό.
Συστάσεις από την άποψη αυτή μπορεί να προέλθουν από τη Γραμματεία, να γίνονται θέμα συζήτησης με συμμετοχικό τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη μας

1. Σύνδεσμο Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ)

2. Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

3. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

4. Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”

5. Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

6. Europa Donna Κύπρου

7. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

8. Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

9. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών

10. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου

11. Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

12. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών

13. Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό

14. Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και την Νόσο του Crohn

15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων

16. Σύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας

17. Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών

18. Κυπριακός Σύνδεσμος Φίλων και Ατόμων με όγκους εγκεφάλου

19. Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»

20. Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

21. Σύνδεσμος Εuropa Uomo

22. Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου

23. Σύνδεσμος Κοιλοιοκάκης Κύπρου

24. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»

25. Παγκύριος Όμιλος Ελπιδοφόρος

26. Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

27. Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας

28. Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλική και άλλες παραλύσεις ‘ Αγκαλιά Ελπίδας’

29. Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια «Ιθάκη

30. Κυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων

31. Σωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»

32. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει»

33. Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα

34. Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Ντάουν

35. Παγκύπριος Σύνδεσμος Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας

Συνδεδεμένα Μέλη:

1. Birth Forward

 

Eκτελεστική Επιτροπή

AΞΙΩΜΑΟΝΟΜΑΕΠΙΘΕΤΟΣΥΝΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΣΑΚ
ΠρόεδροςΜάριοςΚουλούμαςΣύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ)
ΑντιπρόεδροςΣτέλλαΕλευθεριάδουΣύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
ΓραμματέαςΠάμποςΠαπαδόπουλοςΣύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
Β. ΓραμματέαςΔέσποιναΡούσουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
ΤαμίαςΑνδρέαςΧριστοδούλουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών& Φίλων
Βοηθός ΤαμίαςΛουίζαΠόλυEuropa Donna
Εκπρόσωπος ΤύπουΔημήτρηςΛαμπριανίδηςΟργάνωση Παπαπληγικών Κύπρου
Ex-officioΜάριοςΒακανάςΠαγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Ex-officioΑντώνηςΤρύφωνοςΠΑΣΥΚΑΦ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΑΚΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΥΝΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΣΑΚ
ΠρόεδροςΜάριος ΚουλούμαςΣύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ)
ΑντιπρόεδροςΣτέλλα ΕλευθεριάδουΣύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
ΓραμματέαςΠάμπος ΠαπαδόπουλοςΣύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
ΤαμίαςΑντρέας Χριστοδούλου

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών& Φίλων

Β. ΓραμματέαςΔέσποινα ΡούσουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Βοηθός ΤαμίαςΛουΐζα ΠόλυEuropa Donna
Εκπρόσωπος ΤύπουΔημήτρης ΛαμπριανίδηςΟργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
Αν. ΜέλοςΚώστας ΚώσταΠαγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Αν. ΜέλοςΆντρη ΦωκάΑντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αν. ΜέλοςΞένια ΠατσαλίδουΣύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών
Αν. ΜέλοςΝικόλας ΦιλίππουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών& Φίλων
ΜέλοςΚαίτη ΚελογρηγόρηΠαγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”
Αν. ΜέλοςΜαρία ΠαπαπέτρουΠαγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ”
ΜέλοςΜαρία ΙωαννίδουΑντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αν. ΜέλοςΝικολέττα ΑθανασιάδουΑντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αν. ΜέλοςΦανή ΒασιλείουEuropa Donna Κύπρου
ΜέλοςΑντωνάκης ΜαυρίδηςΠαγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
Αν. ΜέλοςΚώστας ΜανούχουΠαγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
ΜέλοςΣτέλιος ΧριστοδούλουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
Αν. ΜέλοςΧρύσανθος ΧρυσάνθουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
ΜέλοςΑντώνης ΑντωνίουΣύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
Αν. ΜέλοςΑνδρέας ΑθανασίουΣύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
ΜέλοςΜίλτος ΜιλτιάδουςΠαγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεμσος
Αν. ΜέλοςΑνδρέας ΛοϊζιάςΠαγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος
ΜέλοςΒίκη ΣτεφανίδουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
Αν. ΜέλοςΚλαίρη ΙωάννουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
ΜέλοςΚατερίνα Ονησιφόρου ΙωάννουΣύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
Αν. ΜέλοςΑντωνία ΜεσαρίτηΣύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
ΜέλοςΓιάννης ΑντωνιάδηςΠαγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn
Αν. ΜέλοςΝατάσα ΘεοδοσίουΠαγκύπριος Σύνδεσμος για την Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn
ΜέλοςΠόλα ΧριστοφίδουΠαγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
Αν. ΜέλοςΜαρία ΧαραλάμπουςΠαγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
ΜέλοςΔημήτρης ΓενεθλήΣύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
Αν. ΜέλοςΑννίτα ΕυγενίουΣύνδεσμος Οικογενούς Αμυλοειδικής Πολυνευροπάθειας
ΜέλοςΈμιλυ Γρουτίδου ΠετρίδουΠαγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
Αν. ΜέλοςΆννα ΧατζηγεωργίουΠαγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών
ΜέλοςΑνδριανή ΤαντελέΠαγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων  ΠΑ.ΣΥ.Π.ΦΙ
Αν. ΜέλοςΜαρία ΧριστοδούλουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Πνευμονοπαθών και Φίλων  ΠΑ.ΣΥ.Π.ΦΙ
ΜέλοςΜαρία ΣολωμούΚυπριακός Σύνδέσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου
Αν. ΜέλοςΜαρία ΚυριάκουΚυπριακός Σύνδέσμος Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου
ΜέλοςΜιχάλης ΘεοδώρουΣύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»
Αν. ΜέλοςΓιαννούλα ΚουλλάΣύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας»
ΜέλοςΣάββας Ηλιοφώτου

 

Europa Uomo

Αν. ΜέλοςΣταύρος ΒωνιάτηςEuropa Uomo
Αν. ΜέλοςΜαρία ΚυριάκουΣύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
ΜέλοςΈλενα ΤσιελεπήΣύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου
ΜέλοςΞενοφών ΙωαννίδηςΠαγκύπριος όμιλος Ελπιδοφόρος
ΜέλοςΝότης ΠαναγήΠαγκύπριος όμιλος Ελπιδοφόρος
ΜέλοςΣτάλω ΚυριακίδουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»
Αν. ΜέλοςΚάτια ΚυριάκουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»
Αν. ΜέλοςΚατερίνα ΠαναγιώτουΟργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
ΜέλοςΛουΐζα ΣτεφανίδουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας
Αν. Μέλος

Στέφανος Στεφανίδης

Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας
ΜέλοςΓιούλα ΠιτσιάληΠαγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις Αγκαλιά Ελπίδας
Αν. ΜέλοςΓαβριέλλα ΘεοδοσίουΠαγκύπρια Οργάνωση Γονέων και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις Αγκαλιά Ελπίδας
MέλοςΕυτύχιος ΧριστοφίδηςΙθάκη» Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια
Αν. ΜέλοςΙωάννα ΚουντούρηΙθάκη» Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια
ΜέλοςΜαρίνα ΧαραλάμπουςΚυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Αν. ΜέλοςΙωάννα ΧαραλάμπουςΚυπριακό Σωματείο Εγκεφαλικών Επεισοδίων
ΜέλοςΜάριος ΒακανάςΣωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»
Αν. ΜέλοςΓιώργος ΘεοδώρουΣωματείο Aσθενών και Φίλων Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής»
ΜέλοςΑντιγόνη ΔιάκουΠαγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει»
Αν. ΜέλοςΑλεξάνδρα ΑχιλλέωςΠαγκύπριος Σύνδεσμος Αλτσχαϊμερ και συναφών ανοιών «Μη-Με-Λησμόνει
ΜέλοςΜαρίνα Γεωργίου

Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα

 

Αν. ΜέλοςΤώνια Λοϊζίδου

Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα